برچسب: سعید رضایی

2 اسفند 1400
اخبار

فولاد خراسان درمسیر بی پایان تعالی

کارکنان فولاد خراسان با هدف شرکت در پنجمین دوره «جایزه نگهداری و تعمیرات»، در دوره تربیت ارزیاب و آشنایی با ویرایش جدید مدل جایزه حضور یافتند.