برچسب: سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

8 مهر 1400
اخبار

برگزاری رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور

سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه باهمکاری واحدخدمات به اعضا، امور تشکل‌ها و دفاتر منطقه ای، رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور را برگزار کرد.