برچسب: سرپرست دفتر امور توانبخشی

13 مرداد 1401
اجتماعی

حمایت مالی از مددجویان کارآفرین ازطریق مراکز حمایت شغلی

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه وتوانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی کشور از حمایت مالی مددجویان کارآفرین از طریق مراکز حمایت شغلی خبر داد و گفت: در رویکرد جدید علاوه بر به‌کار گماری مددجویان در تولید، فرصت‌هایی نیز برای ایجاد کسب و کار از طریق وام‌های کم بهره برای آنان درنظر گرفته می‌شود.