برچسب: سرپرست آبفای استان اصفهان

29 فروردین 1401
اخبار

سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد؛

ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای استان اصفهان در سال 1401

سرپرست آبفای استان اصفهان از ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای این استان در طول سال جاری خبر داد.