برچسب: سرهنگ پاسدار محمد نصر اصفهانی

22 دی 1400
اخبار

شرکت توزیع برق اصفهان؛ برترین جایگاه در جشنواره مالک اشتر را کسب کرد

در یازدهمین جشنواره مالک اشتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به عنوان موفق ترین رده در بین دیگر پایگاه های مقاومت بسیج ادارات شناخته شد.