برچسب: سردبیر

2 مرداد 1401
اخبار

مقدم: انتخاب سردبیر در برخی از رسانه ها بر اساس مناسبات مختلف است

انتخاب اعضای یک تحریریه بر مبنای اصول حرفه ای یک اصل مهم است که مدیران یک رسانه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.