برچسب: سراب نیلوفر

10 خرداد 1401
اخبار

زباله‌های 15 ساله در سراب نیلوفر!

به گفته متولی سراب نیلوفر، رهاشدگی و انباشت زباله ها از 15 سال پیش در این مجموعه تفریحی گردشگری کار را برای پاکسازی آن دشوار کرده است.