برچسب: سامانه سپتا

9 آبان 1400
اخبار

اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

مرحله نخست طرح هوشمندسازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، با اتکا به ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ، عملیاتی شد.