برچسب: بیمارستان دکتر غرضی

13 مرداد 1400
اخبار

با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان

بخش بستری بیمارستان دکتر غرضی راه اندازی شد

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان در آیین راه اندازی بخش بستری بیمارستان دکترغرضی گفت:‌ آغاز بکار بازسازی بخش بستری بیمارستان با 28 تخت به متراژ850 متر مربع ازتاریخ 11/11/98 بوده که در تیرماه تحویل گرفته ایم و جهت افتتاح آماده شده است.