برچسب: بنادر نفتی

18 بهمن 1400
اخبار

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

تخلیه و بارگیری در بنادر نفتی ۲۹ درصد رشد کرد

آمار جابه جایی بار در بنادر کشور طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۱۹ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری و ۲۹ درصدی در بنادر نفتی حکایت دارد.