برچسب: بلیط میلیونی

21 بهمن 1400
اخبار

تکذیب حضور اعضای دولت در یک همایش اقتصادی با بلیط میلیونی

حضور اعضای دولت در یک همایش اقتصادی با بلیط میلیونی تکذیب شد و هیچ یک از اعضای هیات دولت در این همایش حضور نخواهند داشت.