برچسب: برگزاری موسم حج

22 تیر 1401
اخبار

پاس کاری سازمان حج در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

ضرورت ابهام زدایی در تعداد زائران ایرانی

اطلاعات دقیقی از تعداد افرادی که به عنوان همراه برای برگزاری موسم حج از سوی سازمان حج و زیارت عازم خانه خدا شده بودند و سایر افرادی که بدون فیش حج و خارج از صف انتظار مشرف شدند در دسترس رسانه ها و مردم قرار نگرفت.