برچسب: بحران غذایی جهان

23 مرداد 1401
اخبار

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است

بحران غذایی جهان اگرچه با جنگ اوکراین تشدید شده است، اما ریشه اصلی این بحران را باید در نظام سرمایه‌داری و فرهنگ حاکم بر آن جستجو کرد.