برچسب: باور غلط

8 مهر 1400
اخبار واکسن

۱۱ باور غلط که ما را از واکسن زدن فراری می دهد

باورهای غلط و اشتباه از واکسن کرونا، باعث شده است که برخی افراد نخواهند واکسن بزنند.