برچسب: بانوان، خانواده، مدیریت مصرف

20 آذر 1400
اخبار

دبیر «پویش بانوی آب» خبر داد؛

انتشار نخستین فراخوان تجربه نگاری بانوان در مدیریت مصرف آب

آبفای استان اصفهان نخستین فراخوان تجربه نگاری بانوان در مدیریت مصرف آب را منتشر کرد.