برچسب: ایمن سازی

5 خرداد 1401
اخبار

35 درصد از بازار اصفهان به لحاظ تجهیزات برق ایمن سازی شده اند

از سال گذشته تاکنون حجم طرح های انجام شده در بازار اصفهان با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان انجام شده است ،که با اقدامات انجام شده 35 درصد از بازار اصفهان به لحاظ تجهیزات برق ایمن سازی شده اند