برچسب: ایجاد مناطق آزاد

8 بهمن 1400
اخبار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

توسعه صادرات؛ یکی از اصلی ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد

علیرضا بیکدلی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه با علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتگو کرد.