برچسب: ایجاد رانت

12 دی 1400
اخبار

عضو اتاق بازرگانی ایران:

ارز ۴۲۰۰ تومانی در مسیر اشتباه به سفره مردم نرسید

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معیشت بهتر مردم تخصیص پیدا کرد، اما به دلیل طی کردن مسیر اشتباه هرگز بر سر سفره مردم قرار نگرفت.