برچسب: انعکاس

17 شهریور 1400
اخبار

به منظور تحقق شعار تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها؛

مشکلات و موانع توسعه ای استان اصفهان در رسانه ها انعکاس داده شود

در پانزدهمین جلسه کارگروه اقتصادی بنیاد مطالعات نصف جهان پیگیری ارکان ضروری دهکده لجستیک و همچنین بررسی تخصصی پیشنهادات مطرح شده در خصوص قطار پرسرعت اصفهان تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت.