برچسب: امیر فرجی

13 شهریور 1400
فرهنگ

اکران «درخت گردو» به بار نشست

امیر فرجی مدیر سینما آفریقا بیان کرد که روند استقبال از «درخت گردو» و «دینامیت» خوب است و این موضوع نشان می‌دهد سینماها تشنه فیلم تازه هستند.