برچسب: امکانات تفریحی دولت

11 تیر 1401
اخبار

رئیس جمهور گفت:

امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد

امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد.